Persbericht

Persbericht

citydev.brussels en Leefmilieu Brussel bekrachtigen hun partnerschap in een raamovereenkomst

Leefmilieu Brussel en citydev.brussels sluiten een raamovereenkomst om gezamenlijk een antwoord te bieden op de uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo bevestigen de twee instellingen dat ze de synergieën tussen het beleid inzake stedenbouwkundige ontwikkeling en het beleid inzake ontwikkeling van groene ruimten willen versterken.

Twee overheidsinstellingen met complementaire missies

In haar ondernemingsplan verbindt citydev.brussels zich ertoe beter samen te werken met de verschillende gewestelijke openbare instellingen. Doel is om de gewestelijke uitdagingen aan te gaan en projecten te verwezenlijken die een harmonieus leefklimaat in de stad scheppen, waar plaats is voor zowel economische activiteiten als woongelegenheid.

Als overheidsdienst die werkt aan de continue verbetering van de levenskwaliteit en het leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is Leefmilieu Brussel een vanzelfsprekende partner. Leefmilieu Brussel is gespecialiseerd in de ontwikkeling van groene en natuurlijke ruimten in Brussel. Zo wil de instelling het groene netwerk in het gewest uitbouwen door corridors aan te leggen die de groene en natuurlijke ruimten in Brussel met elkaar verbinden.

citydev.brussels vervult opdrachten van economische ontwikkeling en stadsvernieuwing op het grondgebied van het Brussels gewest. De instelling ontwikkelt projecten om kwetsbare stadsruimten te herstructureren door er te voorzien in woningen en in de collectieve voorzieningen, openbare ruimten en handelszaken die een wijk nodig heeft.

citydev.brussels en Leefmilieu Brussel hebben een raamovereenkomst gesloten om de uitwisselingen te vergemakkelijken, gezamenlijke projecten tot stand te brengen en de kennisdeling uit te breiden. 

“Deze samenwerking draait in de eerste plaats om informatie, advies, vorming en begeleiding”, zo zegt Frédéric Fontaine, directeur-generaal van Leefmilieu Brussel. “Onze twee instellingen zullen gegevens, kennis en expertise uitwisselen en de acties die ze in hun respectieve bevoegdheidsdomeinen voeren, in elkaar passen. Ze stellen elkaar ook de instrumenten ter beschikking die nuttig kunnen zijn voor hun opdrachten en projecten.” Concreet zullen citydev.brussels en Leefmilieu Brussel werkgroepen oprichten en pilootprojecten ontwikkelen.

Nu al een eerste concreet geval in Anderlecht

Intussen is er al een eerste ontwerpovereenkomst voor een project van citydev.brussels. De instelling kocht onlangs de voormalige Leonidas-site op de hoek van de Kommenstraat en de Prévinairestraat in Anderlecht. Ze wil er het huizenblok CityGate III, een voorbeeldproject op het vlak van functionele gemengdheid en stedelijke integratie, verwezenlijken. Voor citydev.brussels was het al snel een uitgemaakte zaak dat er ook een groene ruimte van 2.500 m² zou komen en de instelling liet dat aan Leefmilieu Brussel weten.

Na analyse van het project door Leefmilieu Brussel besloten de twee instellingen om hun resources en competenties te bundelen. Openbare en groene ruimten in het stadsweefsel vormen namelijk het raakvlak tussen hun doelstellingen en specialiteiten. Het sprak dan ook voor zich dat citydev.brussels en Leefmilieu Brussel een overeenkomst zouden sluiten voor de aanleg van een openbaar park dat het groene netwerk in de Biestebroekzone verder uitbreidt. Een groene ruimte op de site, die aansluit op het gewestelijke groene netwerk, is een heuse meerwaarde voor het project van citydev.brussels en vergroot de aantrekkelijkheid voor toekomstige bewoners en gebruikers.

“In het kader van deze overeenkomst financieren Leefmilieu Brussel en citydev.brussels samen de aankoop van de Leonidas-site”, aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels. “citydev.brussels wordt bouwheer van het verstedelijkingsproject. Ze draagt de volle eigendom van de voor de groene ruimte bestemde oppervlakte aan Leefmilieu Brussel over. Zo worden de kosten voor de aanleg van het openbaar park niet volledig aan de toekomstige kopers van onze woningen doorgerekend. Dit is ook de beste manier om nu al zeker te zijn van een harmonieuze en georganiseerde ontwikkeling van een aantrekkelijke wijk voor bewoners én bezoekers, waar de openbare ruimte en de gebouwen in wording met elkaar verweven zijn.”

Overleg tussen de partners moet garanderen dat de openbare groene ruimte en het bouwproject een perfect samenhangend en complementair geheel gaan vormen. De verschillende fasen van het vastgoedproject en van de aanleg van het openbaar park zullen elkaar daarom volgens een welbepaalde planning opvolgen.

Uiteindelijk zal deze oude industriesite van 10.500 m² worden omgevormd tot een complex met een prachtig park, woningen, winkels, horeca, ruimten voor economische activiteiten en buurtvoorzieningen.

Céline Fremault, Brussels minister van Leefmilieu: “De groene ruimten (parken, bossen, het Zoniënwoud, privétuinen, moestuinen, sportvelden ...) beslaan meer dan de helft van het grondgebied van het gewest. Dat groen is echter zeer ongelijk verdeeld. Er zijn grote verschillen tussen het centrum, de eerste en de tweede kroon. In het dichtbebouwde centrum en de armste gemeentes is er een nijpend tekort aan groene ruimten. Die zijn nochtans essentieel voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Dankzij deze samenwerking tussen citydev.brussels en Leefmilieu Brussel zal het groene netwerk dat onontbeerlijk is voor de levenskwaliteit van de Brusselaars, verrijkt worden met nieuwe openbare groene ruimten.”

 

Contacteer ons
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Julie Hairson Communication, Leefmilieu Brussel
Barbara Decamps Communication Manager, citydev.brussels
Julie Hairson Communication, Leefmilieu Brussel
Over citydev.brussels

Over citydev.brussels

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 46 sites, 190.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra, 4 incubators en binnenkort 3 fablabs.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel